Fabrikken logo

Bestyrelsen i Fabrikken Skibby består af følgende frivillige:

Betina Christensen (formand)

Dorthe Skott Jensen (kasserer)

Jon Barrett

Morten Roed

Mette Fjellerad

Anders Roed


Vedtægter for ”Fabrikken”

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Fabrikken.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde en vifte af arrangementer med kvalitetsunderholdning f.eks. koncerter, temafester, ungdomsdisco, stand up, foredrag m.v.

Stk. 2. I tilfælde af økonomisk overskud har foreningen til hensigt, økonomisk at støtte almennyttige formål, hvor foreningen primært vil prioritere det lokale og ungdommen.


§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for, eller deltage i foreningens arrangementer.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved at deltage som crew i mindst et af foreningens arrangementer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har givet oplysninger og tilladelse til medlemskabet til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse/mail til foreningens formand.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev og/eller mail og/eller via Facebook-gruppe til medlemmerne og/eller ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har meddelt foreningen, at de vil deltage aktivt som crew. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Regnskabsaflæggelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, for en to-årig periode.

8. Valg af suppleanter for et år.

9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.april. Forslag om vedtægtsændringer, skal bekendtgøres senest samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 8. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand og kasserer og 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær kassereren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt/på mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Desuden afholder bestyrelsen arbejdsmøder forud for et arrangement.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog give formanden og kassereren adgang til at tegne foreningen hver for sig på nærmere angivne områder.

Stk. 2. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9. Opløsning

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§ 10. Eksklusion

Stk. 1. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3’s majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en omstødelse af beslutningen.


§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. maj 2014Se evt. Håndbog i foreningsarbejde


Fabrikkens CVR-nr: 32753035


Læs eventuelt også lokalplanen for produktionsskolen som vedrører de arrangementer som Fabrikken afholder.